Onze missie: Uw waterhuishouding vanuit een wetenschappelijk en onafhankelijke insteek mét aandacht voor de (soms complexe) uitvoering.

Future Proof

Opus25 maakt water concreet in het klimaat van morgen.

Klimaatadaptatie, droogte, overstroming, verstedelijking, mobiliteit, circulaire economie en het beheer van infrastructuur zijn de uitdagingen die wij aangaan. Ons werk draait om kennis: objectivering van de beschikbare data, een proactief beheer door de juiste kennis bij elkaar te brengen en de realisatie van synergie in de uitvoering. Zo komen we tot duurzame, future proof & kostenefficiënte oplossingen.

Aandacht voor drinkwater, afvalwater én hemelwater.

Wegenis als belangrijke ‘trigger’.

Synergie met andere nutsvoorzieningen als permanent aandachtspunt.

Voor wie?

Opus25 richt haar uitgebreid aanbod op:

Publieke klanten

Steden, gemeenten, provincies, ...

Private sector

Projectontwikkelaars, beheerders van industrieparken, campussen, woonerven, ...

Zo ondersteunt opus25 de publieke actoren bij het opmaken en uitrollen van klimaatrobuuste waterplannen, proactief weg- en rioolbeheer, en synergie- en databeheer. Voor de private klanten levert opus25 een toegevoegde waarde bij het indienen van vergunningsdossiers, en het aanpakken van circulair waterbeheer, inventariseren en optimaliseren van water en rioleringsnetten, en wegbeheer.

De Merkbelofte van opus25

DE ANDERE AANPAK!

Opus25 staat voor een toekomstgericht beheer van de publieke en private ruimte. Hiervoor verenigt opus25 onafhankelijke experten rond water-, weg- en rioleringsbeheer.
Onze unieke samenwerking stelt een integrale en pragmatische aanpak centraal. Hierbij worden werken in het publiek domein maximaal op elkaar afgestemd. Zo levert opus25 een totaaloplossing: van klimaatrobuuste water- en wegvisie op korte en lange termijn, tot en met de uitvoering en latere opvolging. Onze operationele ervaring en wetenschappelijk onderbouwde aanpak verzekert u van een duurzame, future proof en kostenefficiënte oplossing.

Onze Partners

Theorie én praktijk gaan hand in hand dankzij een unieke symbiose tussen wetenschappelijke, via een academische partner onderbouwde inbreng én operationele ervaring.

Opus25 bv is pragmatisch ambitieus: ‘Water for the future’ is de finaliteit, maar met oog voor de economische en budgettaire realiteit. Een lange-termijn-planning wordt gecombineerd met nabije ijkpunten, concrete doelen en telkens een duidelijke resultaatsverbintenis.

Elke partner binnen opus25 bv staat borg voor een specifieke inbreng. SUMAQUA voegt bovendien haar kennis en ervaring rond klimaatadaptatie toe.